GDPR, Politică de confidențialitate

 Cine suntem

ALLCHIM Co S.A., companie cu capital integral românesc, cu sediul social în Str. Zori de zi nr. 46, sector 5, București și punct de lucru în Str. Rușețu nr. 12, sector 6, București. Ne puteți contacta la tel.: (+4) 021 319 2657, fax: (+4) 021 319 3202, e-mail: office@allchim.ro.
Adresa sitului web este: www.allchim.ro .

 

SECȚIUNEA I – GDPR

 

1. De ce colectăm date

ALLCHIM Co S.A., unitate comercială privată, numită în continuare „Compania”, colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal necesare pentru buna desfășurare e activității noastre și pentru prestarea calitativă a serviciilor. 

Începând cu data de 25 mai 2018, toți operatorii persoane juridice trebuie să desfășoare activitatea de prelucrare a datelor în conformitate cu GDPR nr. 679/2016, care se aplică în toate statele membre U.E.

 

2. Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

 

Din punct de vedere al Regulamentului UE nr. 679 / 2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat consimţământul,
 • este necesară în baza unui contract,
 • este necesară în baza unei obligaţii legale,
 • este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public,
 • este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părţi.

 

GDPR – temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR aduce șase temeiuri în baza cărora poți prelucra datele legal. Unul dintre ele este consimțământul, dar el trebuie să fie însoțit de o informare, poate fi retras în orice moment și în unele cazuri poate fi nevalid (de exemplu în relațiile de muncă). Totodată, ești obligat să demonstrezi în orice moment că ai obținut un consimțământ valabil. Reține că, deși în majoritatea cazurile, poți migra către alte temeiuri legale, în unele situații consimțământul este obligatoriu: marketing, tracking (de exemplu, prin module cookie).

Consimțământul  – Preambul (32), (42), (43); Art. 6 alin (1) lit. (a) Prelucrarea este permisă dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrare

 

Încheierea sau executarea unui contract – Preambul (44); Art. 6 alin. (1) lit. (b)

prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract

 

Îndeplinirea unei obligații legale – Preambul (45); Art.6(1) lit. (c);Art. 6 alin. (3)

prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului

 

Interesele vitale – Preambul (46); Art.6(1) lit. (d)

prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice

 

Interesul public – Preambul 46; Art.6(1) lit. (e)

prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul

Interesul legitim – Preambul (47), (48); Art.6(1) lit. (f)

prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil

 

Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni – Art.10

Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe în temeiul articolului 6 alineatul (1) se efectuează numai sub controlul unei autorități de stat sau atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice registru cuprinzător al condamnărilor penale se ține numai sub controlul unei autorități de stat.

 

Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal – Preambul (51)-(56); Art.9 

 • persoana vizată și-a dat consimțământul explicit;
 • prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale;
 • prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul;
 • prelucrarea este efectuată în cadrul activităților lor legitime și cu garanții adecvate de către o fundație, o asociație sau orice alt organism fără scop lucrativ și cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiția ca prelucrarea să se refere numai la membrii sau la foștii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile sale și ca datele cu caracter personal să nu fie comunicate terților fără consimțământul persoanelor vizate;
 • prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare;
 • prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate;
 • prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical și sub rezerva respectării condițiilor și garanțiilor prevăzute la alineatul (3);
 • prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri adecvate și specifice pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanei vizate, în special a secretului profesional;
 • prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate.

 

Prelucrarea în alt scop – Art. 6 alin. (4)

În cazul în care prelucrarea în alt scop decât cel pentru care datele cu caracter personal au fost colectate nu se bazează pe consimțământul persoanei vizate sau pe dreptul Uniunii sau dreptul intern, care constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică pentru a proteja obiectivele menționate la articolul 23 alineatul (1), operatorul, pentru a stabili dacă prelucrarea în alt scop este compatibilă cu scopul pentru care datele cu caracter personal au fost colectate inițial, ia în considerare, printre altele:

(a) orice legătură dintre scopurile în care datele cu caracter personal au fost colectate și scopurile prelucrării ulterioare preconizate;

(b) contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și operator;

(c) natura datelor cu caracter personal, în special în cazul prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal, în conformitate cu articolul 9, sau în cazul în care sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni, în conformitate cu articolul 10;

(d) posibilele consecințe asupra persoanelor vizate ale prelucrării ulterioare preconizate;

(e)existența unor garanții adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.

 

3. Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Datele personale cuprind orice informație care permite identificarea unei persoane sau a familiei acesteia. Aceste date cuprind: numeleadresadatele de contact. Aceste date își păstrează caracterul „personal” chiar dacă persoana respectivă decide să le facă publice.

Colectăm doar date care sunt oferite în mod voluntar de către vizitatori, prin accesarea websitului, meniurilor și serviciilor, prin răsfoirea paginilor sau prin completarea formularelor puse la dispoziție.

Vizitatorii contribuie activ la furnizarea propriilor date.
Prin completarea oricăror formulare de înscriere de pe websitul www.allchim.ro, vizitatorii își dau acordul ca datele personale pe care le-au comunicat să fie colectate prin intermediul websitului sau emailului și să fie prelucrate de către ALLCHIM Co S.A. în scopurile declarate ale acestui website precum și în scopuri statistice, conform reglementarilor prevazute in cadrul Legii nr.677/2001, așa cum a fost modificată ulterior și GDPR, conform normelor europene.

Pentru utilizarea facilă a siturilor și în scopul comunicării prin Internet, putem colecta în parte sau în totalitate, prin accesarea resurselor web sau prin comunicarea electronică, urmatoarele date:

 • numele și prenumele persoanelor cu care interacționăm legitim
 • adresa de domiciliu sau de reședință a acestora
 • CNP – codul numeric personal
 • data nașterii
 • seria și numărul actului de identitate
 • fotografiile și filmele făcute și utilizate pentru scopuri declarate
 • semnătura olografă
 • adresa de e-mail și mesajele trimise în procesul de comunicare cu noi
 • profilul on-line pentru conturile de pe rețelele de socializare conectate
 • IP-ul de la care se conectează utilizatorii la resursele noastre web

Când vizitatorii trimit mesaje electronice sau lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în mesaje și formulare, dar și adresa IP a vizitatorului. Aceste date sunt menținute fie temporar (IP, browser utilizat, etc.), căt și permanent (mesaje electronice, informații personale trimise pentru diferite documente și înregistrări).

ALLCHIM Co S.A., în calitate de operator de date ce stabilește mijloacele și scopurile activității de prelucrare de date, poate desemna una sau mai multe persoane împuternicite, care prelucrează datele în numele său. Toate părțile implicate în acest proces au responsabilități juridice conform normelor GDPR și sunt reglementate contractual.

Suntem conștienți de importanța datelor personale și depunem toate eforturile ca acestea să fie:

 • Procesate corect, legal și într-o manieră transparentă.
 • Utilizate în scopurile specificate, explicite și legitime.
 • Folosite într-un mod adecvat, relevant și limitat.
 • Corecte și actualizate.
 • Păstrate nu mai mult decât este necesar.
 • Procesate într-o manieră care asigură o securitate adecvată a datelor.

 

4. Cum protejăm informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu acces autorizat pentru personalul desemnat în acest sens.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

 

5. Locația și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele proprii ale ALLCHIM Co S.A., precum și pe servere de găzduire Web ale companiilor specializate, ale căror servicii sunt contractate legal.

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale ALLCHIM Co S.A. și cu cele mai bune practici din acest domeniu.

 

6. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE nr. 679 / 2016, aveţi următoarele drepturi:

 • accesul la datele personale care vă privesc,
 • rectificarea sau ştergerea acestora,
 • restricţionarea prelucrării,
 • dreptul de a vă opune prelucrării,
 • dreptul la portabilitatea datelor.
 • dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat,
 • dreptul de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia

Conform Regulamentului nr. 679 / 2016 – GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa www.dataprotection.ro.

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați ALLCHIM Co S.A., prin intermediul adresei de e-mail office@allchim.ro. Pentru a vă putea răspunde într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră , care poate include în parte sau integral următoarele: nume, prenume, CNP, adresă de email și adresă de domiciliu.

Datele de natură personală deținute de către ALLCHIM Co S.A. sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE nr. 679 / 2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale, ALLCHIM Co S.A. nu își asumă nici o responsabilitate.

 

7. Destinatari oficiali ai datelor cu caracter personal

Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente. Există cazuri în care trebuie să transmitem informaţii precum: nume, prenume, CNP, serie și număr CI. 

   

  SECȚIUNEA II – Politică de confidențialitate pentru utilizarea websitului

  Acest site este deținut și administrat de către ALLCHIM Co S.A., cu sediul în București.

  Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.allchim.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică.

  Site-ul poate conține legături către și de pe alte site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. ALLCHIM Co S.A. nu are nici o responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.

   

  1. Limba utilizată

  Informările, precum și comunicarea pe site se realizează în limba română.

  Dorim ca și mesajele, răspunsurile sau comentariile sa fie formulate în aceeași limbă, corect din punct de vedere lexical, gramatical și argumentativ, în termeni clari, politicoși, cu un limbaj coerent și decent.

   

  2. Securitatea comunicării prin Internet

  Accesul la paginile websitului www.allchim.ro este securizat cu protocol HTTPS / Certificat SSL, adica protocolul HTTP încapsulat într-un flux SSL/TLS care criptează datele transmise de la un browser web la un server web, cu scopul de a se oferi o conexiune criptată și sigură la serverul care conține datele sitului. Certificatele SSL cripteaza informatiile inainte ca acestea sa circule prin Internet, iar informatiile criptate sunt mai apoi decriptate de serverul caruia ii sunt adresate. Acest lucru garantează că informațiile trimise către website nu vor fi furate sau modificate în procesul de comunicare dintre PC ul dumneavoastra si Serverul pe care este gazduit websitul.

  De asemenea, comunicarea cu serverul nostru de email se face prin flux SSL/TLS, în scopul securizării informațiilor transmise către destinatari din afara companiei.

   

  3. Informațiile colectate şi durata de stocare

  În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
  Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
  Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
  Stocarea datelor de natura personală se realizeaza pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.

  Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
  Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
  datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București
  informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.

   

  4. Drepturile și obligațiile utilizatorilor

  Utilizatorii websitului www.allchim.ro au următoarele drepturi:

  • de acces, navigare si utilizare a acestui website;
  • de a beneficia de informatiile postate pe website;
  • de a-si exprima opiniile sub forma comentariilor;
  • de a cere informatii suplimentare prin intermediul datelor de contact mentionate in sectiunea Contact;
  • de a solicita (în scris) oricând și fără obligativitatea motivării ștergerea datelor personale;

  Utilizatorii websitului www.allchim.ro au următoarele obligații:

  • să utilizeze websitul doar în scopuri legale;
  • să nu violeze masurile tehnnologice și de protecție ale websitului, să nu inițieze sau să desfășoare activități de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natură să afecteze buna funcționare a websitului, a serverului, securitatea informațiilor etc;
  • să nu posteze pe website sau să trimită prin formularul de contact mesaje sau materiale cu caracter ilegal, discriminator, abuziv, hărțuitor, amenințător, vulgar, obscen, rasist, profanator, ofensator sau defăimator pentru persoane sau organizații, vătămator în orice privință, de natură sa inducă un comportament ilegal sau în contradicție cu scopurile declarate ale acestui website;
  • să nu posteze mesaje publicitare de nici o natură;
  • să nu posteze pe website sau să trimită prin email mesaje de tip spam;
  • să nu divulge informații confidențiale cu care a venit în contact în mod legitim sau accidental;
  • să nu colecteze informații indentificabile personal de la utilizatorii websitului.

   

  5. Informare privind cookie-urile

  Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori ai site-ului. Un cookie este un mic fișier de litere și numere stocat pe terminalul dumneavoastră (PC, tableta, smartphone). Cookie-urile web sunt utilizate pentru a îmbunătăți site-urile web și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului prin personalizarea conținutului pentru vizitatori și pentru a oferi informații proprietarilor de site-uri web.

  Există o serie de motive pentru care un cookie poate fi stocat pe echipamentul dvs. după o vizită pe acest acest site
  cookie-urile care fac site-ul nostru să funcționeze corect și vă permit să utilizați serviciile online securizate furnizate de aplicația Google.
  cookie-uri care vă recunosc preferințele personale atunci când vă întoarceți pe site-ul nostru și face mai ușor de utilizat site-ul deoarece personalizeaza informațiile pe care le primiți.
  cookie-uri care ajută la asigurarea rapidă a încărcării conținutului paginii dvs.
  cookie-urile care colectează date despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru si care ne ajuta să îmbunătățim serviciile digitale Cookie-uri sunt plasate pe dispozitivul dvs. fie de către site-ul nostru, fie de către părțile terțe ale căror servicii le folosim ca parte a site-ului.

  Cookie-uri folosite
  Nume cookie: et-pb-recent-items-colors
  Furnizor: allchim.ro
  Tip: HTTP(S)
  Expirare: 120 zile
  Descriere: Schimba culorile temei
  Datele sunt trimise în: România

  Nume cookie: wordpress_logged_in_(ID); wordpress_sec_(ID); wp-settings-(time, ID)
  Furnizor: allchim.ro
  Tip: HTTP(S)
  Expirare: odată cu expirarea sesiunii (logout / închiderea paginii web)
  Descriere: Securizarea conectării utilizatorilor autentificați,personalizare interfață utilizator, funcționează doardaca sunteți autentificat in website
  Datele sunt trimise în: România

  Nume cookie: Collect
  Furnizor: google-analytics.com
  Tip: Pixel
  Expirare: Sesiune
  Descriere:Folosit pentru a trimite date către Google Analytics despre dispozitivul și comportamentul vizitatorului. Urmăreste vizitatorul pe dispozitive și canale de marketing.
  Datele sunt trimise în: SUA

  Nume cookie: facebook (multiple)
  Furnizor: facebook.com
  Tip: Pixel
  Expirare: Sesiune
  Descriere:Folosit pentru a trimite date către Facebook despre dispozitivul și comportamentul vizitatorului. Urmăreste vizitatorul pe dispozitive și canale de marketing.
  Datele sunt trimise în: SUA

   

  6. Modificarea setărilor cookie-urilor

  Majoritatea browserelor web permit controlul cookie-urilor prin setările browserului. Pentru a afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor, respectiv despre cum puteti vedea ce cookie-uri au fost instalate și cum să le gestionați și să le ștergeți, utilizati urmatoarele linkuri:

  Este posibil ca anumite părți ale acestui site să nu funcționeze corect dacă ați dezactivat utilizarea cookie din browser.

   


  ALLCHIM Co S.A. își rezervă dreptul de a modifica oricând și fără un anunț prealabil, oricare dintre termenii și condițiile acestui website. Modificările intră în vigoare din momentul afișării lor pe websitul www.allchim.ro. De aceea, vă rugăm să le recitiți periodic.

  Modificată ultima dată la 12 Martie 2019